Πιστοποίηση της MEDITERRANEAN FOODS AE από την EUROCERT (11/2017)

Πιστοποίηση της MEDITERRANEAN FOODS AE από την EUROCERT (11/2017)

Η EUROCERT πιστοποιεί ότι η εταιρεία MEDITERRANEAN FOODS AE-BRAVA εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 

11. ΔΠ13.1-Ε10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 21-02-14 GR 2015

Η EUROCERT πιστοποιεί ότι η εταιρεία MEDITERRANEAN FOODS AE-BRAVA εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

11. ΔΠ13.1-Ε10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000 21-02-14 GR 2015