ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 67 (16/4/2021)